Regulamin serwisu Prawomocni

 

 1. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu internetowego prawomocni.pl, a w szczególności obowiązki Użytkowników Portalu.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Administrator–Legal Dashboard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649142, będąca właścicielem Portalu.

 3. Konto Użytkownika – sposób za pomocą którego Administrator umożliwi Użytkownikowi korzystanie z zasobów Portalu.

 4. Login – unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Portalu.

 5. Hasło – ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Portalu.

 6. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Portalu albo poprzez portal społecznościowy Facebook.

 7. Portal – Portal internetowy działający pod adresem internetowym http://prawomocni.pl, prowadzony przez Administratora.

 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Administratorem, na skutek rejestracji Użytkownika w Portalu i zakupu usług elektronicznych dostępnych na Portalu.

 9. Usługa usługa świadczona przez Administratora w ramach Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 10. Użytkownik – osoba fizyczna które założyła konto w Portalu.

 

 1. ZAWARTOŚĆ PORTALU

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu i oferowanych przez Administratora Usług a także zakres praw i obowiązków Administratora i Użytkownika.

 2. Portal, wszelkie treści w nim zawarte oraz konta Użytkowników stanowią wyłączną własność Administratora.

 3. Użytkownicy mogą korzystać z zasobów Portalu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku naruszenia Regulaminu Administrator może zablokować dostęp do usług dla danego Użytkownika albo usunąć wykorzystywane przez niego Konto.

 4. Z wykorzystaniem Portalu i na zasadach określonych w Regulaminie Administrator świadczy Usługi edukacyjne poprzez udostępnienie następujących materiałów:

  1. opracowań prawniczych dotyczących wybranych zagadnień prawnych

  2. wzorów dokumentów

  3. filmów video.

 5. Żaden z powyższych materiałów (dalej Materiały) nie może być wykorzystywany osobno bez pozostałych. Wszystkie Materiały na dany temat stanowią jedną całość.

 6. Materiały udostępnione na Portalu nie stanowią porady, ani rekomendacji prawnej a mają wyłącznie walory edukacyjne, umożliwiając zrozumienie pewnych zasadniczych zagadnień prawnych. W szczególności objętość materii prawnej często uniemożliwiała przedstawienie w zwartej formie pewnych zagadnień bez ich skrócenia, dlatego zastosowano pewne uproszczenia aby uzyskać lepszy walor edukacyjny. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji prawnych należy skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym z odpowiednim doświadczeniem.

 7. Zawartość portalu dzieli się na część bezpłatną oraz część płatną. Bezpłatne są wszystkie filmy. Pozostałe materiały są płatne. Zawartość Portalu stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Administratorowi lub jego praw licencyjnych i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim I prawach pokrewnych. Całej zawartości Portalu wolno używać Użytkownikowi wyłącznie we własnych w celach prywatnych. Nie wolno udostępniać osobom trzecim żadnych materiałów znajdujących się na Portalu, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Materiałów bezpłatnych nie wolno pobierać, kopiować czy udostępniać jakiejkolwiek zawartości osobom trzecim. Materiały płatne wolno pobierać ale nie wolno ich kopiować ani udostępniać osobom trzecim (dalej Zakres Licencji).

 8. W przypadku naruszenia Zakresu Licencji Administrator nabywa prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika, w wysokości:

- 20 000 zł w przypadku materiału wideo, w odniesieniu do każdego takiego materiału

- 5 000 zł w przypadku projektu dokumentu, w odniesieniu do każdego takiego materiału

- 20 000 zł w przypadku opracowania, w odniesieniu do każdego takiego materiału

a także inne prawa określone w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia oraz wydania uzyskanych korzyści.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Udostępnienie Konta będzie równoznaczne z udostepnieniem wszystkich materiałów dostępnych Użytkownika dla osoby trzeciej.

 2. Administrator ma prawo powierzyć administrowanie Portalem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.


 1. REJESTRACJA KONTA W PORTALU

 1. Materiały wideo zawarte na Portalu dostępne są bez konieczności rejestracji Konta.

 2. Pozostałe zawartości Portalu wymagają założenia przez Użytkownika Konta na Portalu albo założenia konta poprzez portal Facebook (dalej Rejestracja) oraz dokonania odpowiedniej opłaty.

 3. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.

 4. Akceptacja Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalu.

 5. W celu dokonania zakupu na Portalu Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane

   1. adres email

   2. login

   3. hasło

   4. Imię i Nazwisko

   5. PESEL

 1. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika materiały płatne dostępne są dla Użytkownika wyłącznie przez określony czas.

 2. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do podania danych zgodnie z prawdą pod rygorem zablokowania dostępu do Portalu.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego loginu i Hasła.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portali Prawomaniacy przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność czynności zrealizowanych z użyciem jego Kont, jak za czynności własne.


 

 1. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI PRZEZ ADMINISTRATORA

I REKLAMACJE

 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Portalu. Minimalne wymagania to:

a) Dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy

b) przeglądarka Internetowa

c) komputer o pamięci RAM 512 MB lub większej.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.

 2. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zakupy dokonane przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług Administratora, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych przez Administraora, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie albo przy ich udziale (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.

 7. Reklamacje usług należy składać mailowo na adres podany na Portalu.

 8. W reklamacji powinny znaleźć się następujące elementy:

 1. login oraz mail Użytkownika

 2. opis problemu lub źródło powstania szkody

 3. wysokość szkody poniesionej przez Użytkownika

 4. oczekiwane rozwiązanie problemu

 1. Nie będą przez Administratora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.

 2. Wysokość odszkodowania powstałego na skutek szkody wywołanej Użytkownikowi w związku z korzystaniem z portalu zostaje ograniczona do wysokości ceny zakupu dostępu do danego materiału.

 3. Z uwagi na fakt, że Materiały zawarte na Portalu maja charakter wyłącznie edukacyjny i nie są ani poradą ani rekomendacją prawną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tzw. błąd w sztuce, ani następstwa wykorzystania Materiałów przez Użytkownika, bądź zastosowania określonego rozwiązania prawnego. Wobec powyższego wszelkie reklamacje zgłaszane na ww. podstawie Administrator uznaje za niezasadne, niezależnie od tego czy odpowie na takie reklamacje.

  

 1. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Administrator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Portalu i świadczonych przez niego Usług.

 2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek przerw technicznych.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest: Legal Dashboard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649142. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem mailowym wskazanym do kontaktu na Portalu.

 2. Administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną, realizacji zamówień, rozliczenia, rozpatrzenia reklamacji, w celach kontaktowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów marketingowych własnych usług Administratora.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z treści zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie.

 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Portalu do potrzeb Użytkowników.

 6. Dane osobowe przekazywane są Administratorowi dobrowolnie ale są warunkiem dopuszczenia do korzystania z usług płatnych Portalu.

 7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotowi, któremu Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Portalu do chwili usunięcia konta Użytkownika na Portalu albo do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika. Dla celów podatkowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia dokonania zakupu.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Administrator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies. Są to informacje, które serwer Administratora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies umożliwiają natomiast:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

 2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu.

 1. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać do Administratora na adres mailowy podany na Portalu.

 1. Administrator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Administratora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy na Portalu w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa albo powierzenia przetwarzania danych na co Użytkownik wyrażą zgodę akceptując Regulamin.

 4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.