POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Legal Dashboard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kilińskiego 2 (35-005) Rzeszów (dalej zwana: „Legal Dashboard” lub „Spółką”), będąca administratorem Interaktywnego Serwisu Porad prawnych dostępnego pod adresem www.prawomocni.pl, dalej zwanym: „Prawomocni.pl”, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Legal Dashboard ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Legal Dashboard, skontaktuj się z Legal Dashboard (Adres mailowy znajduje się na końcu tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki przetwarzania danych osobowych jest określenie działań podejmowanych przez Legal Dashboard w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu Prawomocni.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja i dokonywanie zakupów w serwisie oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Legal Dashboard. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 3. Korzystanie przez Ciebie z serwisu Prawomocni.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych i Regulaminu Prawomocni.pl.
 4. Klikając w linki zamieszczone na platformie Prawomocni.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Legal Dashboard i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty.

 1. Dane Konta: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. W przypadku logowania się do Prawomocni.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi Legal Dashboard nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Legal Dashboard pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
 2. Transakcje: Legal Dashboard w ramach platformy Prawomocni.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające dokonanie zakupu i zawarcie umowy sprzedaży i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Legal Dashboard w ramach platformy Prawomocni.pl.
 3. Obsługa Użytkownika: Legal Dashboard w ramach platformy Prawomocni.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania). Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
 4. Formularz kontaktowy: Legal Dashboard w ramach platformy Prawomocni.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Legal Dashboard za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Prawomocni.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia Legal Dashboard kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Prawomocni.pl, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie Prawomocni.pl.
 5. Dane gromadzone przez stronę „www”: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Legal Dashboard lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Legal Dashboard jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Prawomocni.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Prawomocni.pl.

 1. Legal Dashboard może gromadzić w ramach usług platformy Prawomocni.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
 4. Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
 5. Pliki cookies mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
 6. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.
 7. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 1. Legal Dashboard przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Prawomocni.pl w następujących celach:
  1. umożliwienia pełnego korzystania z platformy Prawomocni.pl
  2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika na platformie Prawomocni.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  3. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
  4. dostosowywanie treści wyświetlanych ofert przez platformę Prawomocni.pl na podstawie aktywności Użytkownika na platformie Prawomocni.pl;
  5. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, oraz zarządzanie ruchem na platformie Prawomocni.pl;
  6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  7. przeprowadzanie badań i analiz platformy Prawomocni.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Prawomocni.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  9. realizacja umów zawartych na platformie Prawomocni.pl, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
  10. obsługa reklamacji na platformie Prawomocni.pl
  11. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
  12. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Legal Dashboard
  13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
  14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Prawomocni.pl
  15. statystycznych;
  16. archiwizacyjnych;
  17. zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:
   1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   2. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
   3. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
   4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
   6. oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 2. Legal Dashboard jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Prawomocni.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 1. Legal Dashboard może przekazać podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników albo w oparciu o uzasadniony interes Legal Dashboard:
  1. podmiotom współpracującym z Legal Dashboard prowadzącym kancelarie prawne w celu zaproponowania użytkownikom korzystania z usług tych kancelarii.
 2. W ramach przyjętej Polityki przetwarzania danych osobowych Legal Dashboard zobowiązuje się może sprzedawać dane osobowych Użytkowników kancelariom prawnym. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Prawomocni.pl.
 3. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Legal Dashboard przez roboty internetowe, możemy stosować mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Prawomocni.pl może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.
 4. Legal Dashboard może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym podmiotom lub sprzedać takie zagregowane dane.

Wszystkie zbierane przez Legal Dashboard dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Pytania dotyczące zakresu Polityki przetwarzania danych osobowych należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres tprokop.ld@gmail.com

 1. Remarketing oznacza ponowne pobudzanie zaangażowania osób odwiedzających stronę. Remarketing umożliwia docieranie z odpowiednio dopasowanym przekazem reklamowym do osób, które były już na naszej stronie.
 2. Administrator zbiera dane o użytkownikach odwiedzających Serwis na potrzeby remarketingu.
 3. Dostawcy reklamy np.: Google wyświetlają reklamy Serwisu korzystając z danych zebranych w ramach remarketingu.
 4. Dostawcy reklamy np.: Google używają plików cookie lub identyfikatorów urządzeń do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w Serwisie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na korzystanie przez Google z pików cookie lub identyfikatorów urządzeń. Użytkownik może także cofnąć zgodę na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative albo na stronie rezygnacji Google Marketing Platform.