POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności oraz politykę wykorzystywania plików Cookies w serwisie prawomocni.pl określa zasady gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, zasady korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie prawomocni.pl a także zasad wykorzystywania plików Cookies w serwisie prawomocni.pl

 

[Definicje]

§ 1.

 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – serwis znajdujący się w domenie prawomocni.pl;
 2. Właściciel Serwisu – Lexperts Legal Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej 43J lok. 25, 02-495 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000497949, REGON: 147105067, NIP: 5223012936, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł;
 3. Administrator danych osobowych – Właściciel Serwisu tj. Lexperts Legal Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej 43J lok. 25, 02-495 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000497949, REGON: 147105067, NIP: 5223012936, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z działalnością zarobkową oraz decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 4. Urządzenie Końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 204 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z 2004, nr 171, poz. 1800, tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 243;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu za pomocą Urządzenia Końcowego;
 6. Formularz Kontaktowy – formularz znajdujący się w Serwisie, służący do przesłania Właścicielowi Serwisu danych Użytkownika niezbędnych do jego identyfikacji oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu zaoferowania świadczenia usług obsługi prawnej;
 7. u. o. d. o. – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182;
 8. k. c. –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101;
 9. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 204 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z 2004, nr 171, poz. 1800, tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 243
 10. Cookies - pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania z Serwisu; zawierające nazwę Serwisu, czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer;

 

[Zasady korzystania z Formularza Kontaktowego]

§ 2.

 

 1. Wypełnienie Formularza Kontaktowego oraz wysłanie jakichkolwiek danych za pomocą Formularza Kontaktowego nie oznacza powstania jakiegokolwiek stosunku obligacyjnego pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem.
 2. Wypełnienie Formularza Kontaktowego służy jedynie identyfikacji Użytkownika oraz umożliwieniu nawiązania przez Właściciela Serwisu kontaktu z Użytkownikiem w celu zaoferowania świadczenia usług obsługi prawnej.
 3. Wysłanie wypełnionego Formularza Kontaktowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k. c.

 

[Dane osobowe Użytkownika]

§ 3.

 

 1. Użytkownik, poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego, podaje dane osobowe obejmujące:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. identyfikator komunikatora Skype.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Jeżeli Użytkownik podaje w Formularzu Kontaktowym dane osoby trzeciej, obowiązany jest przed udostępnieniem tych danych Administratorowi danych osobowych uzyskać zgodę osoby trzeciej, której dane dotyczą oraz poinformować o tym Administratora danych osobowych w Formularzu Kontaktowym.

 

[Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika]

§ 4.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora danych osobowych jedynie w celu identyfikacji Użytkownika oraz umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu zaoferowania świadczenia usług obsługi prawnej tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u. o. d. o.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będę udostępnianie żadnym podmiotom trzecim. Administrator danych osobowych może, na zasadach przewidzianych w art. 31 u. o. d. o. powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami u. o. d. o. oraz , rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

[Uprawnienia Użytkownika]

§ 5.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo poprawiania treści tych danych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, którego go dotyczą.
 3. Na zasadach określonych w przepisach u. o. d. o., Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia ze zbioru danych osobowych, które go dotyczą.

 

[Cookies]

§ 6.

 

 1. Właściciel serwisu, po udzieleniu Użytkownikowi informacji oraz po uzyskaniu zgody Użytkownika, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, będzie uprawniony do przechowywania na Urządzeniu Końcowym Użytkownika oraz do uzyskiwania dostępu do plików Cookies przechowywanych na Urządzeniu Końcowym Użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki Cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, w szczególności ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik,
  2. przygotowania oceny popularności Serwisu,
 3. W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje Cookies:
  1. Cookies sesyjne – Cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika do czas opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,
  2. Cookies stałe – Cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość określenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta na Urządzeniu Końcowym, warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym do zablokowania obsługi Cookies.