Błąd medyczny czyli działanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną

Jeżeli wskutek błędu w sztuce medycznej doszło u Ciebie do zakażenia chorobą, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zaburzenia pracy narządu itp. pracownik placówki medycznej oraz ta placówka ponoszą za nie odpowiedzialność. W takim przypadku możesz mieć prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia

 

Poprzez błąd w sztuce medycznej rozumiemy:

  • błędną diagnozę, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 
  • błędne leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego,
  • zastosowanie niewłaściwego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
  • inne niezgodne ze sztuką medyczną działanie albo zaniechanie.

 

Odszkodowanie - sprawca szkody zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poniesionych wskutek błędu medycznego jak np.: kosztu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, a także zwrotu korzyści jakie osiągnąłbyś gdyby Ci szkody nie wyrządzono. W przypadku utraty lub ograniczenia zdolności do zarabiania a także w przypadku zwiększenia Twoich potrzeb albo pogorszenia perspektyw na przyszłość może przysługiwać Ci prawo do renty.


Zadośćuczynienie - sprawca szkody zobowiązany będzie do rekompensaty finansowej za wszelkie Twoje cierpienia fizyczne i psychiczne powstałe na skutek błędu medycznego. Zadośćuczynienie dotyczy również osób pozostających w bliskim związku z osobą poszkodowaną (np. rodzice, małżonek, dzieci).